Проекти

     Училището участва по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

     Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция за нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции.

      Извънкласните и извънучилищните действия дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците и родителите.

      Ръководител на проект „Твоят час” е директорът на ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище, г-жа Зорка Шумарева, а секретар по проекта е Величка Панчева.

      В нашето училище има създадени:

Пет групи - дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците:

1.„ Арт ателие“ - с ръководител г-жа Антиова;

2. „Танцът е магия“- с ръководител г-жа Друнчилова;

3.„Талантливи ръце“- с ръководител г-жа Янчовичина;

4. „В работилницата на майстора“ – с ръководител г-жа Клечерова;

5.“Сръчни ръце“- с ръководител г-жа Ергина

 Три групи – дейности за преодоляване на обучителни затруднения :

1.„Ориентиране в природата“– с ръководител г-жа Попова ;

2.„Природни науки и екология“ – с ръководител г-жа Халачева;

3.“Подготовка за НВО-4 клас“ - с ръководител г-жа Калинкова

Календар

 

Контакти