Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

 

Бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от  28.02.2019 г.

Със заповед на Министъра на образованието и науката ОУ " Св. Кл. Охридски", гр. Добринище участва в проекта 

„Подкрепа за успех“.

Цели на проекта:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Специфичните цели на проекта са:

1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности; 

3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 

4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

През учебната 2019-2020 година в ОУ " Св. Кл. Охридски", гр. Добринище са сформирани 3 групи за допълнително обучение и една група за занимания по интереси.

  Ръководители на групи по проект “Подкрепа за успех“, учебна 2019- 2020г.

 

 

  1. Група за допълнително обучение по български език “Ученето лесно“

            Ръководител: Блага Малинова

       ​

   2.Група за допълнително обучение по български език “Забавлявам се и уча“

            Ръководител: Любима Ергина

          

​   3.Група за допълнително обучение по математика “Уча с интерес“

            Ръководител: Валя Халачева

   ​

През учебната 2020-2021 година в ОУ " Св. Кл. Охридски", гр. Добринище са сформирани 4 групи за допълнително обучение и една група за занимания по интереси.

  Ръководители на групи по проект “Подкрепа за успех“, учебна 2020- 2021г.

 

 

  1. Група за допълнително обучение по математика “Ученето лесно“

            Ръководител: Блага Малинова

       ​

   2.Група за допълнително обучение по български език “Забавлявам се и уча“

            Ръководител: Малинка Ергина - Давидова

          

​   3.Група за допълнително обучение по български език “Уча с интерес“

            Ръководител: Валя Халачева

4. Група за допълнително обучение по математика "Забавна математика"

           Ръководител: Цветелина Гърбева

   ​

На 19.05.2022г. се проведе информационен ден по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ“Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище/дейност 7/.  Участваха ученици, включени в допълнителните обучения през 2020/2021г. и родители.

         списък на присъстващи 

 

Календар

 

Контакти